Luật áp dụng trong Tour Oẳn tù tì:

 

  1. 1. Luật chơi game Oẳn tù tì.

Bao thắng búa.
Búa thắng kéo.
Kéo thắng bao.

Nếu 2 người chơi chọn giống nhau thì ván đấu đó hòa.

Mỗi lượt chơi có tối đa 6 ván đấu, nếu có kết quả hòa sau 6 ván đấu, hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên người chơi chiến thắng.

  1. 2. Giải thưởng Tour ngày.

Top

Tour 2K

Tour 5K

Tour 10K

Tour 20K

Tour 50K

Giải thưởng

Điểm

Giải thưởng

Điểm

Giải thưởng

Điểm

Giải thưởng

Điểm

Giải thưởng

Điểm

1

20K

2

50K

5

100K

10

200K

30

500K

50

2

10K

1

20K

2

20K

5

50K

10

100K

20

3

 

 

10K

1

10K

2

20K

5

50K

10

4

 

 

 

 

10K

2

20K

5

50K

10

5-8

 

 

 

 

 

0

 

2

 

5

9-16

 

 

 

 

 

0

 

0

 

2

  1. 3. Giải thưởng Tour tuần.

 

Điều kiện tham gia Tour tuần: Chọn top 256 tổng điểm tính từ 0h00 thứ hai đến 24h00 chủ nhật (Tour diễn ra vào 21h ngày thứ hai kế tiếp, được khởi tạo sau khi tổng kết xong điểm của tuần).

 

 

Top

Giải thưởng Tour Tuần

Điểm

1

10M

500

2

2M

200

3-4

1M

100

5-8

200K

50

9-16

100K

20

17-32

0

10

33-64

0

5

 

 

 

  1. 4. Giải thưởng Tour tháng (Vip Tour).

 

Diễn ra vào 21h00 ba cuối cùng của tháng.

Điều kiện tham gia: Lấy 256 top tổng điểm 4 tuần (một số tháng có 5 tuần) trước đó, chỉ tính điểm của tour tuần.

 

Top

Giải thưởng Vip Tour

1

200M

2

20M

3-4

10M

5-8

1M

9-16

200K

17-32

100K

 

Tiếng Anh và các ngôn ngữ khác:

 

The rules applies in Rock paper scissors:

 

  1. 1. Rules of the game Rock paper scissors.

Rock crushes scissors.
Paper covers rock.
Scissors cut paper.

If 2 players choose to match, the match is tied.

Each round has a maximum of 6 matches, if there is a draw after 6 games, the system will randomly select the winner.

  1. 2. Daily Tour.

 

Top

Tour 2K

Tour 5K

Tour 10K

Tour 20K

Tour 50K

Prize

Points

Prize

Points

Prize

Points

Prize

Points

Prize

Points

1

20K

2

50K

5

100K

10

200K

30

500K

50

2

10K

1

20K

2

20K

5

50K

10

100K

20

3

 

 

10K

1

10K

1

20K

5

50K

10

4

 

 

 

 

10K

1

20K

5

50K

10

5-8

 

 

 

 

 

0

 

2

 

5

9-16

 

 

 

 

 

0

 

0

 

2

 

  1. 3. Weekly Tour.

 

Conditions for participating in the Weekly Tour: Choose the top 256 total points from 0h00 Monday to 24h00 Sunday (Tour takes place at 21:00 on the next Monday, which is created after the week's points are summarized).

 

 

Top

Prize

Points

1

10M

500

2

2M

200

3-4

1M

100

5-8

200K

50

9-16

100K

20

17-32

0

10

33-64

0

5

  1. 4. Monthly Tour (Vip Tour).

 

Take place at 9pm on the last Tuesday of the month.

Conditions of participation: Get the top 256 points total 4 weeks (some months have 5 weeks) before, only calculate the point of the week tour.

 

Top

Prize Vip Tour

1

200M

2

20M

3-4

10M

5-8

1M

9-16

200K

17-32

100K